2001

HUND 犬 / 紙上簽字筆 / 2001

toilette 臉孔 / 紙上水墨 / 2001

吳中煒中煒 / 紙上水墨 / 2001

吸煙者 煙人 / 紙上原子筆 / 2001

吸煙者二 吸煙人 / 紙上原子筆 / 2001

香菇香菇 / 紙上原子筆 / 2001

蘇州白面美女蘇州白面美女 / 紙上原子筆 / 2001

唐捐唐捐 / 紙上原子筆 / 2001

90年代我的世紀末 / 紙上原子筆 / 2001

恐怖份子恐怖份子 / 紙上原子筆 / 2001